Diascia

diascia
Latin Name: Diascia barberae
Zone: 8 to 11
Height: 10 – 12\”
Width: 12 – 14\”
Light: Partial Sun
Water: Average
Soil: Well Drained

Euphorbia

euphorbia
Latin Name: Euphorbia
Zone: 03-Nov
Height: 28-38 inches
Width: 28-38 inches
Light: Full sun to part shade
Water: Average
Soil: Well Drained

Fuschia

fuschia
Latin Name: Fuschia
Zone: 8 to 11
Height: 32-48 Inches
Width: 24-36 Inches
Light: Full Sun
Water: Average
Soil: Well Drained